r

Privacy & Cookies

Beleid en Verklaring

Privacy verklaring

Profil Consultants verwerkt persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG).

Heeft u vragen die niet in deze Privacy verklaring zijn beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud van deze Privacy verklaring of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Wij komen graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@profilconsultants.nl.

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons relatiebestand.
Met uw toestemming kunnen wij aanvullende persoonsgegevens van u verwerken. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Persoonsgegevens

Tijdens een sollicitatie-, assessment-, coaching- of newplacementtraject kunt u op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons verstrekken. Ten eerste via het kandidatenformulier en cv ter voorbereiding op de sollicitatie/ het assessment/ de coaching/ de newplacement. Daarnaast via digitale tools die wij inzetten tijdens sollicitatie-/ assessments-/ coaching- en newplacementtrajecten en mondeling ofwel schriftelijk tijdens sollicitatie-/ assessments-/ coaching- of newplacementgesprekken. De inhoud van deze persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van sollicitatie-/ het assessment-/ coaching-/ outplacementtraject en van welke persoonsgegevens u aan ons wenst te verstrekken.

Subverwerkers en ontvangers

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld aan de partijen die de tools hebben ontwikkeld die wij in trajecten inzetten. Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst, waardoor zij zich dienen te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze Privacy verklaring. Wij geven uitsluitend gegevens door aan uw eventuele werkgever na uw uitdrukkelijke toestemming.

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van analyses en worden niet aan derden verstrekt.

Contact-/aanmeld-/sollicitatieformulier

Als u een formulier invult dan worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Slechts met uw toestemming kunnen wij uw gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld voor het geval zich in de toekomst een mogelijk passende vacature aandient.

Ontvangers

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt alleen nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst, waardoor zij zich dienen te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze Privacy verklaring.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in deze Privacy verklaring genoemde doeleinden. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren.

Beveiliging

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Uw rechten

U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons richten.
Ook indien u van mening bent dat wij uw privacy rechten schenden, horen wij dit graag van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hyperlinks

Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken

Wijzigingsclausule

Profil Consultants behoudt zich het recht voor om de huidige Privacy verklaring te wijzigen in overeenstemming met AVG. op www.profilconsultants/privacy. Wij raden u aan deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze Privacy verklaring was op 25 mei 2018.

Cookies

Google Analytics

Via Google Analytics krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en die gebruik maakt van cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de informatie op onze website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke computer) onze website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Lees het privacy beleid (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) van Google voor meer informatie.